Personvernerklæring

As a customer, claimant or in other ways a registrered in Insr, and thus a person with registered personal information with us, you have rights. These rights, and other matters relating to your privacy, are set out in our Personal Data Protection Policy. Since most of our customers, claimants and others are Norwegian, the declaration is written in Norwegian. Do you have any questions regarding personal data, please contact us

Under følger Insr Insurance Group ASAs personvernerklæring. Erklæringen gir en oversikt over følgende:

  • Hvilke opplysninger vi oppbevarer for våre registrerte.
  • Hvilket behandlingsgrunnlag vi har for innsamlingen.
  • Hva formålet med behandlingen er.
  • Hvor lenge opplysningene oppbevares.
  • Den registrerte sine rettigheter.

Dersom den registrerte eller andre har spørsmål vedrørende erklæringen eller personvern, kan disse rettes til selskapets personvernombud. Vår kontaktinformasjon er:
 
Insr Insurance Group ASA
Postboks 126 Bryn
0611 Oslo
personvern@insr.io
 

Dine rettigheter

 
Som registrert har du flere rettigheter. Rettighetene fremgår av kapittel tre i personvernforodningen.

For det første har den registrerte krav på klar og tydelig informasjon om sine rettigheter. Videre har den registrerte rett til innsyn. Dette fremgår av artikkel tretten til femten i forordningen. Retten medfører at du som registrert har rett til å få rede på hvilke opplysninger selskapet har lagret på deg. I tillegg til innsyn har du som registrert rett til å få rettet opplysninger som er uriktige, jf artikkel seksten. Dersom du mener opplysningene er feil er det mulig å få de korrigert. Du har også rett til å bli slettet etter artikkel sytten. Retten til å bli glemt er imidlertid ikke absolutt, og Insr gjør oppmerksom på at er unntak etter artikkel sytten nummer tre. Etter artikkel tyve har du rett til å få dine data flyttet til et annet selskap, såkalt “dataportabilitet”.

For å gjøre bruk av dine rettigheter kan du kontakte selskapet på kontaktinformasjonen på første side, alternativt den partneren du har inngått en avtale i samarbeid med. Det er også mulig å klage til Datatilsynet dersom du mener dine rettigheter ikke er ivaretatt tilstrekkelig.
 

Hvilke opplysninger som samles inn, og deres formål

 
Insr Insurance Group ASA (Insr) er en forsikringsgiver. Med dette menes at Insr står risiko for forsikringsdekning via sine agenturer/samarbeidspartnere. Dette innebærer at det ofte vil være våre samarbeidspartnere som innhenter opplysninger. Vår personvernerklæring reflekterer dette. De nedlistede opplysningene er derfor en oversikt over de opplysninger vi og våre samarbeidspartnere samler inn, og alle vil derfor ikke nødvendigvis være relevante for alle registrerte. Den er ment å være fullstendig, men det tas forbehold om at det kan være opplysninger som ikke fremgår.

I tillegg til innhenting i forbindelse med tegning av avtaler, vil Insr også innhente opplysninger ved skadeoppgjør. Opplysningene vil derfor også kunne gjelde registrerte som ikke har et kundeforhold med Insr direkte, men som eksempelvis fremmer et krav eller er begunstiget eller sikret under en dekning vi står risiko under.

De opplysninger våre partnere samler inn vil i hovedsak være alminnelige personopplysninger, men det forekommer også behandling av særlige/sensitive opplysninger – avhengig av hvilke forsikringer som formidles. Opplysningene og deres formål er som følger:

– Kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, epost)
Formål: identifisere og kontakte de som ønsker forsikring eller sender krav under dekninger.

– Personnummer
Formål: sikker identifikasjon av registrerte og kravstillere.

– Kjøretøyopplysninger (registreringsnummer, modell, antall kilometer og lignende)
Formål: Til bruk i TFS, ved takstutredninger, verkstedsfaktura samt risikoberegningsformål.

– Opplysninger om bosted (alder på bolig, størrelse, byggemåte og lignende)
Formål: For å vurdere risiko ved produkter og dermed beregne korrekt premie.

– Helseopplysninger (i forbindelse med personforsikringer og lignende produkter)
Formål: Vurdere søknader om forsikring og å beregne krav som rettes mot selskapet.

– Sivil status, antall barn og lignende opplysninger
Formål: Vurdere korrekt risiko og få oversikt over de sikrede etter avtalen.

– Arbeidsforhold
Formål: Relevant ved søknader om betalingsforsikringer, uføredekninger og lignende. Kan også være relevant ved utfylling av informasjon ved yrkesskadeforsikringer.

For detaljert informasjon om dine opplysninger kan du kontakte Insr direkte, eller den samarbeidspartneren du har inngått forsikringsavtalen gjennom.
 

Hvilket behandlingsgrunnlag har Insr for å samle inn opplysninger?

 
Insr sine samarbeidspartnere vil innhente opplysninger med det formål å inngå, opprettholde og vedlikeholde en forsikringsavtale. Alle opplysninger i denne sammenheng vil ha som behandlingsgrunnlag å inngå en avtale med den registrerte, jf personvernforordningen artikkel seks nummer en bokstav b. Dersom en registrert ønsker å inngå en avtale om forsikring er det dette som vil være behandlingsgrunnlaget for innsamlingen av persondata.

Dersom Insr mottar et krav om erstatning under en dekning, vil normalt behandlingsgrunnlaget være å oppfylle en avtale, jf personvernforordningen artikkel seks nr en bokstav b – i tilfeller der kravet kommer fra en forsikringstaker Insr har et avtaleforhold med. I tilfeller der kravet kommer fra en tredjepart vil behandlingsgrunnlaget være personvernforordningen artikkel seks nummer en bokstav f, den såkalte interesseavveiningen. Insr må innhente opplysninger for å vurdere et rettskrav. Vår interesse i å samle inn og behandle opplysninger med dette formålet overstiger den registrertes interesser til vern. Det kan også være tredjepersoner som vil ha interesse i saken og dermed vil deres interesser kunne overstige den registrertes interesser.

I tilfeller Insr eller dets samarbeidspartnere trenger å behandle særlige/sensitive opplysninger, eksempelvis dersom det er tale om en helseforsikring eller et krav om erstatning etter en personskade, så vil behandlingsgrunnlaget følge av artikkel ni i personvernforordningen. Ved inngåelse av en personforsikring vil det være artikkel ni nummer to bokstav a som er relevant grunnlag. Ved innsending av et krav under en slik dekning eller annen dekning som fordrer innhenting av slike opplysninger, vil det være artikkel ni bokstav f som vil være relevant. Begge alternativer vil gjøre det nødvendig at forordningens artikkel seks er oppfylt. Se mer om det i forrige avsnitt.
 

Lagringstid

 
Insr vil kun lagre opplysningene så lenge dette er nødvendig for å oppfylle deres formål. Hvor lenge opplysningene er lagret vil avhenge av hvilke opplysninger det er tale om og hva som er formålet med lagringen. For opplysninger så som poliseinformasjon, dekningsomfang, dekningsperiode og lignende opplysninger vil selskapet lagre disse så lenge de er relevante for et mulig fremtidig krav. Dette innebærer at de vil kunne lagres over lang tid da et krav på dekning kan fremsettes lang tid etter at forsikringsperioden er opphørt.

Dersom den registrerte har spørsmål om hvor lenge dennes opplysninger vil lagres, så kan den registrerte kontakte Insr direkte eller den partnere avtalen ble tegnet gjennom.
 

Hvor opplysningene er lagret

 
Den registrertes opplysninger ligger lagret i følgende land:

  • Norge
  • Irland
  • Tyskland
  • Nederland

Det kan forekomme at våre partnere har lagret opplysninger i andre land. Insr undersøker alltid hvilke land dette er og sørger for at opplysningene er lagret trygt. Dersom du har spørsmål om hvor dine opplysninger er lagret, kan du kontakte den du tegnet forsikring hos eller Insr direkte.